Top bài thi này
  • 1. dungnguyen- 10
  • 2. caotrung 10
  • 3. thamtruong 10
  • 4. minhquyenho 10
  • 5. phamhien92 10
  • 6. ThanhTruc 10
  • 7. locnd 10

NAMES AND INTRODUCTIONS

Có 3 phần trong bài tập này: ngữ pháp (5 câu), từ vựng (5 câu), và phần phát âm

Nhấn nút Bắt đầu khi bạn đã sẵn sàng!

Start Up

Cấp độ

20 phút

Thời gian

10 câu

Tổng câu

1563 lượt

Lượt xem