Top bài thi này
  • 1. hoangvan633688 10
  • 2. Sam Thi Lan Anh 10
  • 3. dungnguyen- 9
  • 4. Ellby 9
  • 5. phamhien92 9
  • 6. uyenpham 9
  • 7. PhuongLien 9

TIME-ROUTINES

Ở chủ đề này, bạn sẽ làm trắc nghiệm phần Ngữ pháp và Từ vựng. Riêng về phần Nói, hãy ghi âm.

Nhấn nút Bắt đầu khi bạn đã sẵn sàng!

Start Up

Cấp độ

20 phút

Thời gian

10 câu

Tổng câu

880 lượt

Lượt xem