Top bài thi này
  • 1. baonguyen 10
  • 2. Duykhang 10
  • 3. Ngô Nhi 10
  • 4. Htrangcr 10
  • 5. dungnguyen- 9
  • 6. phamhien92 9
  • 7. uyenpham 9

DATES -LIFE EVENTS

Bạn sẽ làm trắc nghiệm cho phần Ngữ pháp và Từ vựng.

Nhấn nút Bắt đầu khi bạn đã sẵn sàng!

Start Up

Cấp độ

20 phút

Thời gian

10 câu

Tổng câu

1328 lượt

Lượt xem