Top bài thi này
  • 1. dungnguyen- 10
  • 2. quynhanhh 10
  • 3. honi 10
  • 4. cattuong 10
  • 5. DuyBui 10
  • 6. locnd 10
  • 7. Thao_nhu 10

CLOTHES

Kiểm tra Phát âm, Ngữ pháp, và Từ vựng của bạn ở bài kiểm tra này.

Nhấn nút Bắt đầu khi bạn đã sẵn sàng!

Start Up

Cấp độ

20 phút

Thời gian

11 câu

Tổng câu

442 lượt

Lượt xem