Top bài thi này
  • 1. SangNguyen 10
  • 2. quynhanhh 10
  • 3. honi 10
  • 4. cattuong 10
  • 5. DuyBui 10
  • 6. locnd 10
  • 7. Thao_nhu 10

CLOTHES

Kiểm tra Phát âm, Ngữ pháp, và Từ vựng của bạn ở bài kiểm tra này. Bạn cần ghi âm phần phát âm!

Nhấn nút Bắt đầu khi bạn đã sẵn sàng!

Start Up

Cấp độ

20 phút

Thời gian

11 câu

Tổng câu

342 lượt

Lượt xem

Module: ready_quiz