Top bài thi này
  • 1. dungnguyen- 10
  • 2. phamhien92 10
  • 3. Bichtuyen 10
  • 4. uyenpham 10
  • 5. ThanhTruc 10
  • 6. hoaiithu18 10
  • 7. locnd 10

CURRENT ACTIVITIES

Để diễn tả 1 hành động đang diễn ra tại thời điểm nói, bạn dùng thì gì? Kiểm tra nào!

Nhấn nút Bắt đầu khi bạn đã sẵn sàng!

Start Up

Cấp độ

20 phút

Thời gian

12 câu

Tổng câu

516 lượt

Lượt xem