Top bài thi này
  • 1. dungnguyen- 10
  • 2. dangthikimthoa 10
  • 3. RachelLe 10
  • 4. TheNgoc 10
  • 5. ngoctai 10
  • 6. locnd 10
  • 7. Nguyễn Bình Tiến 10

TAKE CARE- KEEP FIT

Bạn có biết cách đưa ra lời khuyên bằng tiếng Anh? Kiểm tra kiến thức nào!

Nhấn nút Bắt đầu khi bạn đã sẵn sàng!

Go Up

Cấp độ

20 phút

Thời gian

10 câu

Tổng câu

889 lượt

Lượt xem