Top bài thi này
  • 1. dungnguyen- 10
  • 2. nguyenngocbaohan 10
  • 3. TrinhTrinh 10
  • 4. baohannguyenngoc 10
  • 5. baonguyenquoc 10
  • 6. phuongthaon 10
  • 7. Thu Uyên 10

HOTEL SERVICES

Are you ready talking about hotel services?

Nhấn nút Bắt đầu khi bạn đã sẵn sàng!

Raise Up

Cấp độ

20 phút

Thời gian

7 câu

Tổng câu

69 lượt

Lượt xem