Top bài thi này
  • 1. dungnguyen- 10
  • 2. duongvietminh 10
  • 3. Nguyenhien 10
  • 4. phuongthaon 10
  • 5. thanhphat 10
  • 6. thuydung 10
  • 7. ngoctai 10

NEIGHBORS

Practice describing your neighbor!

Nhấn nút Bắt đầu khi bạn đã sẵn sàng!

Raise Up

Cấp độ

20 phút

Thời gian

10 câu

Tổng câu

35 lượt

Lượt xem