Bài thi theo cấp độ "Go Up"

Go Up - Lesson 1


Bạn đã biết tên các bộ phận trên cơ thể người và các vấn đề liên quan đến sức khỏe? Hãy kiểm tra!

Go Up - Lesson 2


Bạn có biết cách đưa ra lời khuyên bằng tiếng Anh? Kiểm tra kiến thức nào!

Go Up - Lesson 3


Do you know how to describe varied weather conditions? Check your knowledge here!

Go Up - Lesson 4


Bạn có biết sự khác nhau giữa but và however? Bạn có nói được 1 vài sự khác nhau giữa 2 nền văn hóa?

Go Up - Lesson 5


Do you remember the names of subjects? Can you write a paragraph about your favorite subject?

Go Up - Lesson 6


Check your use of modal verb will and talk about a person whom you admire for his/her study.

Go Up - Lesson 7


Do you know how to describe your job? Check it!

Go Up - Lesson 8


Check how you describe your last vacation!

Go Up - Lesson 9


Giving directions is a basic skill that everyone needs to know. Are you confident of this skill?

Go Up - Lesson 10


What is the last item you bought? Can you describe it?

Go Up - Lesson 11


Are you able to describe a shopping problem you have?

Go Up - Lesson 12


Do you know how to explain the use of something to somebody?

Module: exam_list_order